Yandex.Metrica
Новини Видео За нас Контакти Избери имот
EN РУ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ПРЕЗ УЕБСАЙТ НА ДЕПОЗИТ ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ/ЗАПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 1. ВЪВЕДЕНИЕ
   
  1.1.
  Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/
  1.2. https://www.atlantisbulgaria.com/ е собственост на „АТЛАНТИС БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ“ АД с ЕИК 200943370, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, бул. Сан Стефано 97.
  1.3. При функциите по предоставянето на услугите по заплащане на депозит за резервиране/запазване на недвижими имоти https://www.atlantisbulgaria.com/ се управлява от „АЙ ЕСТЕЙТС“ ООД и се използва от Потребителите при условията, посочени по-долу.
  1.4. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/. Достъпът, разглеждането или използването му означава приемане и съгласие на Потребителите с Общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този уебсайт.  

 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
  При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази имат следното значение:

  2.1. „АЙ ЕСТЕЙТС“ ООД е търговско дружество с ЕИК: 201595624, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. Сан Стефано 97А (наричано по-долу „дружеството“, „доставчика“) и което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него сайт https://www.atlantisbulgaria.com/
  2.2. https://www.atlantisbulgaria.com/ (наричан по-долу сайтът, уебсайтът) е уебсайт, посредством който на Потребителите се предоставя възможност за заплащане на предоставяните от дружеството дейности и/или услуги.
  2.3. „Услуги“ или „Услугите“ представлява предоставената чрез уебсайта възможност за използването му и заплащане на депозит за резервиране/запазване на недвижими имоти.
  2.4. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
  2.5. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща, препълване на каналите, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
  2.6. „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
  2.7. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
  2.8. „Потребител” е всяко физическо, юридическо лице или друго правно образувание, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта услуги и ресурси.
  2.9. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
  2.10. „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.
  2.11. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на приемането на общите условия обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението им обективно невъзможно.
  2.12. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

 3. ПРЕДМЕТ
  3.1.
  Дружеството, чрез Уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/ предоставя на Потребителя предвидените в тези Общи условия услуги, при стриктно спазване от страна на Потребителя на определените в тези Общи условия изисквания.
  3.2. Услугите на Уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/ се предоставят на всички Потребители без да е необходима регистрация. Такива са (без да са изчерпателно изброени): достъп до и използване на разнообразни информационни ресурси, като обща информация за естеството и вида на предоставяните услуги, начините на заплащане на депозит за резервиране/запазване на недвижими имоти и други.

 4. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА
  4.1. Наименование на Доставчика: „АЙ ЕСТЕЙТС“ ООД
  4.2. Седалище и адрес на управление на Доставчика: гр. Бургас, бул. Сан Стефано 97А.
  4.3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Бургас, бул. Сан Стефано 97А.
  4.4. Данни за кореспонденция: гр. Бургас, бул. Сан Стефано 97А, е-mail: info@atlantisbulgaria.com, интернет страница: https://www.atlantisbulgaria.com/.
  4.5. Доставчикът е вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201595624
  4.6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: № BG 201595624
  4.7. Органи, осъществяващи контрол върху дейността на Доставчика:
  а) Комисия за защита на личните данни: адрес: гр. София 1592, ул. "проф. Цветан Лазаров" № 2, тел. 02/91-53-518, факс 02/91-53-525, E-mail: kzld@cpdp.bg, Уебсайт: cpdp.bg
  b) Комисия за защита на потребителите: адрес: 1000 гр. София, пл. "Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 933 05 65, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, E-mail: info@kzp.bg, Уебсайт: kzp.bg 

 5. ПРИЕМАНЕ, СЪГЛАСИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
  5.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с всички Потребители.
  5.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в глобалната мрежа на интернет страница на сайта по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на Уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/. С всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта, Потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.
  5.3. За да може да използва предоставяните от дружеството услуги предмет на настоящите Общи условия, Потребителят трябва да попълни съответната електронна форма за заплащане, достъпна в реално време (он-лайн) в Интернет на страницата на сайта.
  5.3.1. В този процес, чрез отбелязване в полето "Запознат съм и се съгласявам с Общите условия“, „Запознат съм и се съгласявам с политиката за защита на личните данни“ и натискане на виртуалния бутон, Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и политика за защита на личните, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
  5.3.2. При попълване на формата за заплащане Потребителят се задължава да предостави пълни и верни данни относно личността си, както и другите изискуеми от електронната форма данни, в това число и да ги актуализира незабавно при всяка тяхна промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в този процес са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.
  5.3.3. Актуализирането на предходно посочените данни следва да се осъществява, чрез изпращане на съответните промени на указаните на дружеството адреси. При необходимост от допълнителна информация с цел идентификация и законосъобразно протичане на правоотношенията между дружеството и Потребителя, последния се задължава да предостави изискуемите данни в най-кратък срок.
  5.3.4. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, сайтът има право да откаже извършването на плащане.
  5.3.5. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, сайта има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие извършването на плащане.

 6. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА
  6.1.
  Уебсайтът https://www.atlantisbulgaria.com/ е онлайн платформа, на която се предлага възможността за заплащане на депозит за резервиране/запазване на недвижими имоти. Чрез натискане на бутона „Потвърди“ с цел заплащане в платформата, Потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – него (Потребителят) и „АЙ ЕСТЕЙТС“ ООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правила, като се счита, че между потребителят и дружеството е подписана следната РАЗПИСКА, достъпна най-долу на настоящата страница;
  6.2. Поради конфиденциалния и ноу-хау характер на правоотношенията със всяко едно лице, както и с цел запазване правата и интересите на лицата, но и за ограничаването на злонамереното използване на лични данни, допълнителна информация относно размера на задълженията на лицата във връзка с конкретните правоотношения, може да бъде получена единствено на телефон: +359 876 112 222, изискана чрез изпращане на запитване по имейл адрес: office@atlantisbulgaria.com или директно в офиса на дружеството на административен адрес: гр. Бургас, бул. Сан Стефано 97A.
  6.3. На Уебсайта дружеството предоставя информация и възможност при условията на настоящите Общи условия единствено за онлайн заплащане на депозит за резервиране/запазване на недвижими имоти. Настоящите Общи условия дават информация на Потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки Потребител, работещ с уебсайта е обвързан с правилата на настоящите Общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му. „АЙ ЕСТЕЙТС“ ООД си запазва правото да извършва промени в данните и Общите условия, като същите стават обвързващи за потребителите след като бъдат публикувани на уебсайта.
  6.4. На интернет страницата си Доставчикът публикува:
  а) Информация относно цената, наименованието/номерацията на недвижимите имоти, както и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите за заплащането на депозит за резервиране/запазване на недвижими имоти.
  b) Цените са с включен ДДС и във валута посочена на страницата на уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/. В случай, че са налице няколко варианта, на страницата са посочени цените за всеки от тези варианти. „АЙ ЕСТЕЙТС“ ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните дейности, цени и други характеристики и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.
  c) Препратка към настоящите общи условия с цел информация за правата на Потребителя и условията и начина за упражняването на тези права.
  d) Информационните услуги на уебсайта се предоставят „във вида, в който са публикувани“. „АЙ ЕСТЕЙТС“ ООД не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени плащания на Потребителя, статусът на негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика и др.) на уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/.
  6.5. Плащанията се основават и се извършват единствено с цел горепосочените правоотношения. За използването на самият уебсайт https://www.atlantisbulgaria.com/, както и за създадената възможност за извършване на плащане през него, Потребителят не дължи каквото и да е възнаграждение на дружеството – услугата (предоставянето на възможността да се използва уебсайтът и на възможността за извършване на плащане) е безвъзмездна/безплатна и без каквато и да е комисионна.

 7. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНЕТО

  7.1.
  Извършването на конкретно заплащане минава през няколко етапа, включващи избиране на имота за резервация, въвеждане на изискуемите данни и изпращане до Доставчика на заплащането. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направеното плащане и при необходимост да потвърди всички детайли по него. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема за равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона. Чрез натискане на бутона „Потвърди“ с цел заплащане в платформата, Потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – него (Потребителят) и „АЙ ЕСТЕЙТС“ ООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правила, като се счита, че между потребителят и дружеството е подписана следната РАЗПИСКА, достъпна най-долу на настоящата страница;
  7.2. Плащанията през уебсайта се осъществяват чрез виртуален ПОС терминал, като се приемат банкови карти Visa и Mastercard.
  7.3. Дружеството не съхранява каквато и да е било информация за банковите карти, чрез които се извършва плащане.
  7.4. Възстановяване на вече преведени суми се прилага единствено на основанията предвидени в конкретното правоотношение, по което се извършва съответното плащане и/или съобразно българското законодателство. За възстановяване на суми Потребителят е длъжен да се свърже единствено на телефон: +359 876112 222, по имейл адрес: office@atlantisbulgaria.com или директно в офиса на дружеството на административен адрес: гр. Бургас, бул. Сан Стефано 97А.
  7.5. В случай, че Потребителят е заплатил депозит за резервиране/запазване на недвижим имот, за който вече е налице по-ранна резервация, Дружеството ще предложи на Потребителя друг, сходен имот, а при непостигане на съгласие Дружеството ще възстанови преведената сума на Потребителя по същата банкова сметка, от която е извършено плащането на депозита.

 8. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
  8.1.
  Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от доставчика свободно, по негова собствена, независима преценка.
  8.2.
  С оглед периодичното допълване и модификации на функциите на уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от дружеството. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните функции, при прекратяване предоставянето на определени функции, както и при изменение в икономическите условия.
  8.3. При извършване на промени в Общите условия, дружеството ги довежда до знанието на Потребителите чрез публикуването им на Уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/.

 9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
  9.1. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от дружеството функции в уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/ техническо оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.
  9.2. Потребителят има право на достъп до предоставяните чрез Уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/ функции, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от дружеството.
  9.3. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от дружеството функции да не зарежда, разполага на сървър на дружеството и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание - информация, данни, текст, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:
  a) противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  b) съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
  c) с порнографско или открито сексуално съдържание;
  d) съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;
  e) обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
  f) представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
  g) които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляря на правото;
  h) нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
  i) пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
  j) накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  k) съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;
  l) съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
  9.4. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от дружеството услуги:
  a) да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
  b) да уведомява незабавно дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  c) да не се представя за друго лице;
  d) да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет- потребителите съдържание.
  9.5. Потребителят може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/, единствено при спазване изискванията на настоящите Общи условия.
  9.6. Потребителят се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от сайта услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

 10. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО
  10.1. Дружеството се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/.
  10.2. Дружеството няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяния уебсайт, като не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/. Дружеството няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на уебсайта, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством ползването на уебсайта.
  10.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство дружеството съхранява информационни материали и ресурси, разположени от Потребителя на сървър на сайта, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на дружеството или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
  10.4. Дружеството има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/ електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от дружеството или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на дружеството, като последното не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на Потребителя при ползването на Уебсайта.
  10.5. Дружеството има право да изпраща търговски съобщения до Потребителите, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения от дружеството.
  10.6. Дружеството има право по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на Потребителя до уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/, когато по преценка на дружеството или съгласно получена от трети лица информация, Потребителят ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.
  10.7. Дружеството си запазва правото временно или трайно да преустановява функционирането на Уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/, като не е необходимо предварително да уведомява за това Потребителя.

 11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
  11.1. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителя има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на дружеството, на други Потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/ или неговите функции, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е дружеството или друг Потребител.
  11.2. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост - материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на дружеството или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на дружеството и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

 12. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
  12.1. Дружеството полага грижи за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/, но не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителя декларира, че използването на уебсайта ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че дружеството не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на уебсайта вреди.
  12.2. Дружеството не носи отговорност за наличието на сключени договори, споразумения, съглашения или друг вид споразумения на чието основание се извършва плащане в уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/.
  12.3. Дружеството не носи отговорност за правилното функциониране на уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/ и неговите възможности при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на дружеството, проблеми, дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на дружеството.
  12.4. Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством използването на уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/.
  12.5. Дружеството не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от функциите в уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/, довели до изтриването, връщането, не получаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на артикули, съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта .
  12.6. Страните приемат, че дружеството не носи отговорност за не предоставянето на правилното функциониране на уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/ или предоставянето му с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на дружеството с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните възможности. В тези случаи дружеството не е длъжно предварително да уведомява Потребителя за възможното временно влошено състояние на функциите и възможностите на уебсайта.
  12.7. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/, които могат да възникнат независимо от положената от страна на дружеството грижа. Потребителя декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от дружеството за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

 13. ПРАВА НА ДРУЖЕСТВОТО В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ
  13.1. Дружеството има правото да спре, ограничи или промени предоставяните на Потребителя възможности за заплащане и функции, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си Потребителят, по преценка на дружеството, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.
  13.2. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на функциите на Уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/ от Потребителя би могло да представлява престъпление или административно нарушение, дружеството има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които по преценка на съответния орган биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.
  13.3. В горните случаи дружеството не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето, ограничаването на Услугите или тяхното прекратяване, както и предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

 14. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
  14.1. Потребителят е длъжен да обезщети дружеството и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставения от дружеството уебсайт и неговите възможности в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

 15. ДРУГИ
  15.1. Предвидените в настоящите Общи условия писмени или електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта https://www.atlantisbulgaria.com/ и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
  15.2. Потребителят се счита изрично и недвусмислено уведомен и се съгласява, че всички негови претенции следва да бъдат насочвани към управляващото дружество по заплащането на депозити за резервиране/запазване на недвижими имоти, а именно - „АЙ ЕСТЕЙТС“ ООД. Потребителят изрично се съгласява, че в приложното поле на тези Общи условия Не се включва каквато и да друг вид дейност или услуга, които собственикът на уебсайта „АТЛАНТИС БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ“ АД с ЕИК 200943370 извършва и предоставя посредством или чрез уебсайта;
  15.3. С приемане на настоящите Общи условия страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. В случай, че Потребителят е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от дружеството, дори ако не е било получено.
  15.4. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече тяхната недействителност в цялост, както и на други клаузи или части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
  15.5. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
  15.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове между страните, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти или приспособяването към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.
Прикачен файл Описание
Разписка Депозит.pdf Депозитна разписка за резервиране на апартамент